Obchodní podmínky


Obchodní podmínky (PDF verze)

Obchodní podmínky softwaru Backy.cz

I.

Úvodní ustanovení a definice některých pojmů

1.1. Tyto obchodní podmínky softwaru Backy.cz (dále jen jako „obchodní podmínky“) podrobně upravují právní vztahy mezi společností Webkomplet, s.r.o., IČ: 29185084, se sídlem Klobásova 37/34, Starý Lískovec, 625 00 Brno, zapsané u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 64036 (dále jen jako „poskytovatel“) a podnikající fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „nabyvatel“) při užívání informačního softwaru Backy.cz (dále jen „aplikace“), který slouží ke správě procesů v podnikatelské oblasti, konkrétně ukládání obchodních kontaktů, souborů, událostí, smluv, úkolů, obchodních případů a organizaci zaměstnanců a informací o nich, a který je propojen s aplikačním a databázovým serverem poskytovatele (dále jen „cloud“). Poskytovatel je autorem a výhradním držitelem veškerých majetkových práv k aplikaci.

1.2. Návrh poskytovatele k uzavření smlouvy o užívání aplikace není určen pro spotřebitele ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ OZ “) nebo ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ ZoS “).

1.3. Uživatelským účtem dle těchto obchodních podmínek je účet vytvořený nabyvatelem pro užívání aplikace jednou fyzickou osobou s vlastními přístupovými údaji a hesly vázaný na konkrétní jednu emailovou adresu. Nabyvatel je oprávněn zřizovat různé druhy uživatelských účtů, vždy však musí mít nabyvatel nejméně jeden uživatelský účet.

1.4. Uživatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická osoba vystupující na straně nabyvatele, která prostřednictvím uživatelského účtu provádí přihlášení do aplikace. Uživatel je subjektem osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění (dále jen „ ZOÚ “).

1.5. Smlouvou dle těchto obchodních podmínek se rozumí:

- licenční smlouva uzavřená na samostatné listině nebo prostřednictvím elektronické komunikace, pokud tato byla uzavřena, nebo

- licenční smlouva uzavřená prostřednictvím webového rozhraní dle bodu 3.1. těchto obchodních podmínek; v takovém případě listinná smlouva neexistuje, což však nemá vliv na existenci smluvního vztahu a závaznost těchto obchodních podmínek.

1.6. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou i úprava ochrany osobních údajů dle čl. VIII. těchto obchodních podmínek a reklamační podmínky dle čl. IX. těchto obchodních podmínek.

II.

Předmět smlouvy

2.1. Poskytovatel smlouvou uzavřenou v souladu s čl. III. těchto obchodních podmínek poskytuje nabyvateli oprávnění k užívání aplikace dle bodu 1.1. v rozsahu a způsobem definovaném smlouvou a těmito smluvními podmínkami a nabyvatel se zavazuje platit za poskytnutí tohoto oprávnění k užívání stanovenou cenu (licenční odměnu) a dodržovat další povinnosti stanovené smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

2.2. Aplikace je poskytována toliko v jedné licenční verzi bez omezení. Poskytovatel je oprávněn funkce aplikace dle vlastního uvážení rozšiřovat. Odebírat funkce aplikace je poskytovatel oprávněn pouze při dodržení podmínek pro změnu těchto obchodních podmínek dle bodu 10.4. těchto obchodních podmínek.

III.

Uzavření smlouvy

3.1. Smlouva se uzavírá prostřednictvím internetového portálu https://www.backy.cz/ (dále jen „portál“), prostřednictvím kterého dojde k uzavření licenční smlouvy a vytvoření uživatelského účtu nabyvatele. Obsahem licenční smlouvy jsou také tyto obchodní podmínky ve verzi účinné k okamžiku uzavření smlouvy.

3.2. Nabyvatel je povinen při registraci ve webovém rozhraní uvádět pravdivé údaje, přičemž nepravdivost údajů může být důvodem pro odstoupení od smlouvy. Nabyvatel je povinen zajistit ochranu přístupových údajů k uživatelským účtům a nese z toho plynoucí odpovědnost. Nabyvatel nese také odpovědnost za uvedení pravdivých údajů uživatelů.

3.3. Každý nabyvatel může mít nejvýše jeden licenční vztah k aplikaci. V rámci něj však nabyvatel může aktivovat přístup do aplikace vícero uživatelům.

IV.

Rozsah užívání

4.1. Licence se uděluje jako nevýlučná, územně neomezená, s množstevním omezením daným toliko počtem uživatelských účtů a nepřevoditelná na další osobu. Poskytovatel je oprávněn v budoucnu zpřístupňovat nové funkce aplikace, a to i samostatně hrazené.

4.2. Oprávnění nabyvatele k užití aplikace se poskytuje po dobu trvání smluvního vztahu, přičemž práva a povinnosti, které to ze své podstaty vyžadují, zůstávají zachovány i po přiměřenou dobu po zániku smluvního vztahu.

4.3. Nabyvatel není oprávněn užívat aplikaci jiným způsobem a v jiném rozsahu než stanoveném těmito obchodními podmínkami a jak to vyplývá z povahy smluvního vztahu. Zejména se pak nabyvateli zakazuje aplikaci zneužívat, rozmnožovat, kopírovat, poškozovat, či se o to pokoušet.

4.4. Nabyvatel není oprávněn v rámci jemu poskytnuté licence aplikace tuto poskytovat třetím osobám či jim umožnit užívání. Nabyvatel také není oprávněn postoupit tuto smlouvu.

V.

Platební podmínky

5.1. Za užívání aplikace je nabyvatel povinen hradit měsíční licenční odměnu za každého uživatele ve výši sjednané ve smlouvě. Celková licenční odměna se vypočte jako součin počtu uživatelských účtů a měsíční licenční odměny za jednoho uživatele. Není-li uvedeno jinak, je sjednaná odměna bez DPH, která bude přičtena dle aktuálně účinné právní úpravy.

5.2. Fakturační období, není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je jeden měsíc (dále jen „ fakturační období “), například od 19. května do 18. června. Ustanovení § 607 OZ se neuplatní, na fakturační období tak nemají vliv víkendy ani svátky, ustanovení § 605 odst. 2 OZ se použije přiměřeně. Nabyvatel je povinen hradit plnou výši odměny za fakturační období i v případě, že smluvní vztah dle této smlouvy netrval po celý měsíc nebo že byl některý z měsíců v důsledku posloupnosti dnů v kalendáři delší nebo kratší než jiný.

5.3. První fakturační období začíná dnem nastavení placeného tarifního plánu nabyvatele (tzn. že například při nastavení tarifního plánu Premium k 5. březnu, začíná běžet první fakturační období od 5. března a končí 4. dubna téhož roku). Poskytovatel si však vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě podezření na zneužití tohoto pravidla.

5.4. Odměna bude hrazena vždy dopředu. Licenční odměna je splatná 7. den před začátkem fakturačního období, za které se licenční odměna hradí (např. za fakturační období začínající 18. června je licenční odměna splatná 11. června), a to bez ohledu na víkendy či svátky. Při určování výše licenční odměny se vychází z počtu aktivních uživatelských účtů ke dni dle předchozí věty.

5.5. Licenční odměna bude hrazena primárně stržením z platební karty zadané při vytváření prvního uživatelského účtu nabyvatele. Nabyvatel je povinen zajistit, že na příslušném bankovním účtu bude ke dni splatnosti dostatečný disponibilní zůstatek. Pokud na příslušném bankovním účtu nabyvatele nebude ke dni splatnosti dostatek finančních prostředků pro úhradu licenční odměny, zašle poskytovatel nabyvateli e-mailem informaci o nemožnosti stržení platby a bude pokusy o úhradu opakovat. Nabyvatel je povinen navýšit disponibilní zůstatek na příslušeném bankovním účtu a umožnit stržení licenční odměny (nejpozději však do začátku režimu náhledu), případně uhradit licenční odměnu jiným způsobem. Nabyvatel má kdykoliv možnost změnit údaje o platební kartě.

5.6. O stavu provedení platby bude nabyvatel informován doručením daňového dokladu (faktury) s informací o tom, zda licenční odměna již byla uhrazena či nikoliv, a to vždy nejpozději k 15. dni fakturačního období, za který se licenční odměna hradí.

5.7. V případě, že licenční odměna nebude uhrazena ani do 15. dne příslušeného fakturačního období, uvede poskytovatel aplikaci do režimu umožňujícímu pouze náhled, nikoliv však úpravu či vkládání údajů (dále jen „režim náhledu“). Režim náhledu trvá po dobu dalších 14 dní, poté dojde k automatickému skončení smluvního vztahu dle této smlouvy.

5.8. Do plnohodnotného provozu bude aplikace uvedena vždy bez zbytečného odkladu po úhradě veškerých dlužných částek poskytovateli nabyvatelem, a to včetně odměny za dobu, po kterou byla aplikace v režimu náhledu, a to v plné výši.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Poskytovatel se zavazuje zajistit dostupnost aplikace v rozsahu 98 % času v každém měsíci. Nedostupností není, pokud aplikace není funkční a to:

- při údržbě systému oznámené nabyvateli nejpozději 5 pracovních dnů předem,

- v důsledku překážky, která vznikla nezávisle na vůli a poměrech poskytovatele, za kterou se považuje mimo jiné též výpadek na straně poskytovatele serverhostingových služeb, u něhož je provozována aplikace,

- v důsledku překážky na straně nabyvatele.

6.2. Poskytovatel nijak neodpovídá za data obsažená v aplikaci, ať už do ní byla vepsána nabyvatelem či převzata poskytovatelem (např. z obchodního rejstříku), nýbrž pouze za její dostupnost v souladu s předchozím bodem. Nabyvatel nese sám odpovědnost za použití aplikace a jejích výstupů; jejich správnost poskytovatel nezaručuje.

6.3. Poskytovatel se zavazuje zajistit přístup z neomezeného počtu zařízení nabyvatele, nikoliv však na více než jednom zařízení současně.

6.4. Po ukončení režimu náhledu dle této smlouvy je poskytovatel povinen uchovávat veškerá data nabyvatele po dobu 120 dnů. Během této doby je nabyvatel oprávněn vyžádat si bezúplatné vydání těchto dat. Po uplynutí této doby je poskytovatel oprávněn a povinen veškerá data nabyvatele bez dalšího odstranit. Nabyvatel tedy bere na vědomí, že po této době již pro něj ani pro poskytovatele data nebudou dostupná.

6.5. Pro případ, že nabyvateli či jiné osobě vznikne právo na slevu z licenční odměny nebo škoda, za kterou poskytovatel odpovídá v důsledku porušení svých povinností podle licenční smlouvy, se sjednává omezení těchto nároků v souhrnu za všechny nároky nabyvatele a třetích osob vůči poskytovateli na náhradu škody na částku ve výši měsíční odměny, kterou nabyvatel uhradil poskytovateli za fakturační období, kdy došlo k porušení povinností poskytovatele.

6.6. Pro případ, když by poskytovatel poskytoval nabyvateli na jeho žádost uživatelskou podporu ve formě vzdáleného přístupu do zařízení nabyvatele (zejména do jeho PC), bere nabyvatel na vědomí, že je povinen kontrolou činnosti poskytovatele v případě vzdáleného přístupu a současně má možnost vzdálený přístup kdykoliv ukončit. Poskytovatel tedy nenese odpovědnost za žádnou škodu nebo újmu způsobenou nabyvateli nebo jiným osobám v souvislosti se vzdáleným přístupem.

VII.

Trvání smluvního vztahu a jeho ukončení

7.1. Smluvní vztah založený licenční smlouvou se uzavírá na dobu neurčitou.

7.2. K ukončení smluvního vztahu dle této smlouvy dochází též okamžikem, kdy bude splněna kterákoli z následujících podmínek:

a) automatickým skončením smluvního vztahu dle bodu 5.7. těchto obchodních podmínek;

b) výpovědí smluvního vztahu kteroukoliv ze smluvních stran s výpovědní dobou 2 měsíce, kdy výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni doručení výpovědi;

c) výpovědí poskytovatele bez výpovědní doby pro hrubé či opakované porušení smluvních povinností nabyvatele; tím se rozumí vždy porušení kterékoli povinnosti dle článku 4 těchto obchodních podmínek; nebo

d) dohodou.

7.3. V případě výpovědi nebo skončení dle bodu 7.4. nebo 10.4. těchto obchodních podmínek bude po dobu 14 dnů ode dne skončení smluvního vztahu nabyvateli přístupný režim náhledu bez možnosti úhrady, poté bude aplikace znepřístupněna.

7.4. Smluvní vztah založený smlouvou končí také tehdy, jestliže nabyvatel vyjádří nesouhlas se změnou smlouvy nebo obchodních podmínek v souladu s bodem 10. 4. těchto obchodních podmínek.

7.5. Smluvní strany sjednávají, že případné přeplatky vzniklé v důsledku skončení smluvního vztahu se nevrací.

VIII.

Ochrana osobních údajů

8.1. Zpracování osobních údajů nabyvatele (poskytovatel v pozici správce)

1. Pokud je nabyvatel fyzickou osobou, jsou poskytovatelem, jakožto správcem, zpracovávány jeho osobní údaje ve smyslu ZOÚ ve spojení s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „ GDPR “).

2. Poskytovatel v pozici správce zpracovává ty osobní údaje, které nabyvatel poskytnul při uzavírání smlouvy, včetně registrace ve webovém rozhraní, příp. další osobní údaje nabyvatele, které mu byly poskytnuty v průběhu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou, a to s ohledem na nezbytnost takového zpracování pro splnění smlouvy, a tedy poskytnutí smluvených služeb.

3. Poskytovatel dále zpracovává uvedené osobní údaje a údaje o způsobech využívání svých služeb nabyvatelem na základě svých oprávněných zájmů pro marketingové účely související s poskytováním svých služeb. Z titulu oprávněného zájmu mohou být tyto osobní údaje poskytovatelem zpracovávány též v rozsahu potřebném pro ochranu práv a právních nároků poskytovatele. Poskytovatel tímto informuje, že proti zpracování osobních údajů, které se opírá o oprávněný zájem poskytovatele, může nabyvatel vznést námitku; v takovém případě bude poskytovatel nadále zpracovávat osobní údaje nabyvatele pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami nabyvatele, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

4. Poskytnutí uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem poskytovatele. Ke zpracování osobních údajů bude docházet po dobu 5 let od ukončení poskytování služeb ze strany poskytovatele.

5. Příjemci osobních údajů mohou být především subjekty, u nichž to připouští, příp. přímo vyžadují právní předpisy, případní poradci poskytovatele (právní, daňoví, účetní apod.) vázaní povinností mlčenlivosti a další subdodavatelé zajišťující realizaci platby licenční odměny. Aktuální seznam příjemců osobních údajů je poskytovatel připravený kdykoli poskytnout nabyvateli na vyžádání.

6. Nabyvatel má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo:

- žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;

- požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;

- požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;

- vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu;

- být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.

Veškerá uvedená práva může nabyvatel realizovat především prostřednictvím následujících kontaktních údajů poskytovatele:

Webkomplet, s.r.o.
Klobásova 37/34
625 00 Brno
tel. 517 070 000
e-mail: info@webkomplet.cz

8.2. Zpracování informací vkládaných do cloudu (poskytovatel v pozici zpracovatele, nabyvatel v pozici správce)

1. Poskytovatel se zavazuje chránit obsah vložený nabyvatelem, zacházet s tímto obsahem jako s důvěrným a bez předchozího písemného souhlasu nabyvatele tento obsah nevyužít ani pro sebe ani neprozradit, nesdělit ani nezpřístupnit žádné třetí osobě vyjma případů, kdy:

a) takovéto poskytnutí informací je požadováno zákonem nebo na základě zákona vydaným rozhodnutím veřejného orgánu oprávněného takovou povinnost uložit; nebo

b) takové informace se později staly veřejně dostupnými z důvodů jiných, než je porušení závazků zde ustanovených; nebo

c) jde o sdělení informace poskytovatelem pro účely ochrany svých práv a oprávněných zájmů v rozhodčím řízení, v soudním řízení nebo v řízení u orgánů veřejné správy.

2. V případě osobních údajů vkládaných nabyvatelem do cloudu poskytovatele jsou tyto údaje poskytovatelem zpracovávány ve smyslu ZOÚ ve spojení s GDPR, a to v pozici zpracovatele dle článku 28 GDPR. Poskytovatel bude zpracovávat veškeré osobní údaje, které nabyvatel uloží při užívání aplikace dle smlouvy na cloud, tzn., zejména údaje o uživatelích (především údaje potřebné k vytvoření a užívání uživatelského účtu), o obchodních partnerech nabyvatele, pokud jsou tyto fyzickými osobami (především identifikační údaje a údaje o vzájemných obchodních transakcích).

3. Poskytovatel prohlašuje, že je schopen zajistit zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů v cloudu poskytovatele splňovalo požadavky ZOÚ ve spojení s GDPR, a aby byla zajištěna ochrana práv dotčených subjektů údajů.

4. Poskytovatel je oprávněn do zpracování zapojit další zpracovatele, vždy však informuje nabyvatele o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak nabyvateli příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky, pokud nabyvatel námitky bez zbytečného odkladu nevysloví, má se za to, že se změnou souhlasí. Poskytovatel se zavazuje dodržovat podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele uvedené v čl. 28 odst. 2 a 4 GDPR.

5. Za účelem naplnění předmětu smlouvy nabyvatel, jakožto správce, pověřuje poskytovatele, jakožto zpracovatele, ke zpracování osobních údajů vkládaných nabyvatelem do cloudu v rozsahu a způsobem nezbytným k plnění povinností poskytovatele dle smlouvy, a to po dobu trvání smlouvy. Zpracování osobních údajů bude prováděno poskytovatelem formou automatizovaného i neautomatizovaného zpracování, včetně profilování, v rozsahu jejich ukládání, shromažďování, používání a vymazání, to vše za účelem poskytování služeb poskytovatele a po celou dobu jejich poskytování.

6. Zpracování bude vždy realizováno jen na základě doložených pokynů nabyvatele udílených poskytovateli, které jsou obsaženy v těchto podmínkách a smluvních ujednáních, a které budou dále poskytovateli udíleny.

7. Při poskytování služeb poskytovatelem nebude docházet ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů. Nabyvatel je povinen zajistit, že poskytovateli nebudou předány žádné osobní údaje zvláštních kategorií.

8. Poskytovatel se jako zpracovatel při zpracování osobních údajů zavazuje:

a) zpracovávat osobní údaje pouze pro účely a způsoby vyplývajícími z obchodních podmínek a smluvních ujednání,

b) zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti,

c) přijmout veškerá vhodná technická a organizační opatření ve smyslu čl. 32 GDPR, jež jsou nutná k zabezpečení zpracování osobních údajů a odpovídají povaze zpracování a s tím spojenému riziku, aby mj. nemohlo při tomto zpracování dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů,

d) po ukončení poskytování svých služeb zpracovávané osobní údaje na vyžádání nabyvateli za podmínek uvedených v bodě 6.4. obchodních podmínek předat a po uplynutí v tomto bodě stanovené doby veškeré osobní údaje, včetně všech jejich případně existujících kopií, vymazat,

e) být nabyvateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů,

f) být nabyvateli nápomocen při zajišťování souladu s povinností zabezpečení zpracování, při ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů, při oznamování případ porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů, při posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a při předchozí konzultaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů,

g) neprodleně nabyvatele informovat v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn porušuje ustanovení ZOÚ, GDPR nebo jiných předpisů Evropské unie nebo členského státu týkající se ochrany osobních údajů,

h) být nabyvateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi dle čl. 32 až 36 GDPR, to vše při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má poskytovatel k dispozici,

i) poskytnout nabyvateli na základě jeho písemného pokynu veškeré nezbytné informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti poskytovatele vyplývající z čl. 28 GDPR, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné nabyvatelem nebo jiným auditorem, kterého nabyvatel pověřil, a k těmto auditům svou činností přispěje,

j) poskytnout nabyvateli na jeho písemnou žádost veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené těmito obchodními podmínkami a čl. 28 GDPR,

k) neprodleně informovat nabyvatele v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn porušuje GDPR nebo jiné předpisy Evropské unie nebo členského státu týkající se ochrany osobních údajů.

9. Nabyvatel se tímto vůči poskytovateli výslovně zavazuje k dodržování veškerých povinností, které mu – jakožto správci osobních údajů – plynou z těchto obchodních podmínek, smluvních ujednání, ustanovení GDPR, příslušných zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů. Závazek nabyvatele dle předchozí věty zahrnuje mj. jeho povinnost předávat poskytovateli prostřednictvím jeho služeb jen takové osobní údaje, k nimž disponuje platným právním titulem ve smyslu čl. 6 GDPR, a to při dodržení veškerých zásad upravených v čl. 5 GDPR a souvisejících právních povinností. Za tímto účelem se nabyvatel zavazuje mj. zajistit, že ke zpracovávání osobních údajů formou jejich uložení bude po celou dobu zpracovávání disponovat platným právním titulem splňujícím požadavky GDPR a dalších právních předpisů.

10. Bez ohledu na právní titul, na jehož základě ke zpracovávání osobních údajů dochází, se nabyvatel zavazuje plnit svoji informační povinnost vůči subjektům osobních údajů vyplývající z článku 13 a násl. GDPR včetně informování o automatizovaném zpracování osobních údajů ve formě profilování.

11. V případě porušení jakékoli povinnosti stanovené tímto článkem obchodních podmínek, se nabyvatel zavazuje nahradit poskytovateli jakoukoli (majetkovou i nemajetkovou) újmu, která mu v důsledku daného porušení nebo v souvislosti s ním vznikne.

IX.

Reklamační podmínky

9.1. V případě nefunkčnosti aplikace je nabyvatel povinen o této skutečnosti vyrozumět poskytovatele. Teprve od doručení tohoto vyrozumění poskytovateli nastává nedostupnost ve smyslu bodu 6.1. těchto obchodních podmínek. Reklamaci je možné uplatnit na kontaktech poskytovatele uvedených na internetovém portálu aplikace.

9.2. S ohledem na povahu smluvního vztahu smluvní strany sjednávají, že práva z odpovědnosti za vady aplikace jsou sleva z licenční odměny a možnost odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno ujednání bodu 6.5. těchto obchodních podmínek.

9.3. Výše bezdůvodného obohacení nabyvatele v případě odstoupení od smlouvy se sjednává ve výši licenční odměny dle smlouvy a těchto obchodních podmínek.

9.4. V případě uplatnění odpovědnosti za vady je nabyvatel povinen popsat vadu aplikace či její projev. Dle svých možností může nabyvatel také uvést

- na jakém zařízení se vada projevuje (druh, softwarová výbava apod.),

- v jakých situacích se vada projevuje,

- po jakou dobu se vada projevuje,

čímž může nabyvatel přispět k rychlejšímu vyřízení celé reklamace.

9.5. Reklamaci není možné uplatnit zpětně – pokud tedy vada aplikace nebyla vytknuta dle bodu 9.1. těchto obchodních podmínek, platí již ukončené fakturační období za bezvadně poskytnuté.

9.6. Nabyvatel tímto vyjadřuje svůj souhlas s tím, že případná sleva z licenční odměny či jiné finanční plnění poskytovatele nabyvateli, budou poskytnuty formou převodu na nabyvatelem sdělený bankovní účet.

X.

Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto obchodní podmínky jsou dostupné na webovém portálu aplikace při uzavírání smlouvy mezi poskytovatelem a nabyvatelem a rovněž po přihlášení do aplikace a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce. Smluvní strany měly možnost se s jejich textem seznámit před uzavřením smlouvy.

10.2. V otázkách, které nejsou pokryty těmito obchodními podmínkami a smlouvou, je rozhodné české právo. Příslušnými soudy jsou soudy České republiky místně příslušné podle sídla poskytovatele v den uzavření smlouvy.

10.3. Užití obchodních podmínek nabyvatele je vyloučeno. Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich se necítí býti vůči druhé smluvní straně ve slabším postavení. Současně obě smluvní strany prohlašují, že měly reálnou možnost ovlivnit obsah práv a povinnosti plynoucích jim z tohoto smluvního vztahu kontaktováním poskytovatele před uzavřením smlouvy.

10.4. Poskytovatel je oprávněn smlouvu nebo tyto obchodní podmínky jednostranně měnit, a to i kompletním nahrazením novými obchodními podmínkami. Změnu nebo nové znění smlouvy nebo obchodních podmínek poskytovatel zveřejní nejpozději 30 dnů před nabytím jeho účinnosti po přihlášení do webového rozhraní aplikace a ve stejné lhůtě informuje nabyvatele elektronickou poštou. Nabyvatel je povinen se se změnou seznámit s tím, že pokud neprojeví nejpozději poslední den účinnosti stávajících obchodních podmínek nebo smlouvy vůči poskytovateli výslovný nesouhlas s novým zněním a užívá-li aplikaci nadále, považuje se změna za oboustranně schválenou a účinnou ode dne určeného v příslušném oznámení o změně. V případě nesouhlasu se změnou končí smluvní vztah dnem předcházejícím dni účinnosti změny. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že tímto způsobem je možné měnit i výši licenční odměny.

10.5. Případná neplatnost některého ujednání těchto obchodních podmínek, které lze od ostatního obsahu smlouvy oddělit, nemá vliv na platnost jejích ostatních ustanovení. Účastníci smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do jednoho měsíce poté, co tato potřeba vyvstane.

10.6. Poskytovatel je oprávněn vést veškerou komunikaci s nabyvatelem prostřednictvím elektronické pošty zaslané na e-mailovou adresu, kterou nabyvatel zadá ve webovém rozhraní a za jejíž správnost nabyvatel odpovídá.

10.7. Odpovědnost poskytovatele dle této smlouvy je vyloučena v případech, kdy je porušení jeho povinností dle těchto podmínek způsobeno okolnostmi vyšší moci.

10.8. Odlišná ujednání v licenční smlouvě mají přednost před těmito obchodními podmínkami.

10.9. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 11. 2020.